A csengőhangú királylány

Írta: Molnár Imola,

illusztrálta: Liviu Boar

Egyszer volt, hol nem volt, réten in­nen, dombon túl, a vaskaputól bocs­kornyira, a köves úttól lábnyomnyira volt Jégcsap király birodalma. Annak a kellős közepében, a fehér galléros gyilkosgalóca tövében egy barlang tá­tongott. Falai mészkőből voltak, mely­eket puha moha takart be, és csak itt-ott villant meg a napfényben néhány szikladarabocska. Senki sem sejtette, mi lehet a barlang mélyén, pedig ott díszelgett Jégcsap király palotája. Ám nem volt cifra palota, az ablaka sem volt zöldre festve, de még tubarózsa sem volt a párkányon. Jégvirág? No, abból jó sok volt. A bejáratot jégoszlopok díszítették, a szobákban jégvirágos padló volt, a men­nyezetet pedig ezer meg ezer csilingelő, csengő-bongó jégcsap borította.

Ebben a palotában lakott a király meg a királyné és a csengőhangú leányuk. A leány mindennap kisétált a palota mellé, a hidegvizű tó szélére. A tóban rézszínű halacskák, vak lazacok laktak. Sze­mük nem volt, de fülük annyi, ahány pikkely a hátukon. A király­lány mindennap a halacskákkal játszadozott. Ha dalolni kezdett, a jégcsapok csilingeltek, a vak lazacok pedig táncra perdültek. Olyan muzsika fakadt a lyukból, hogy egészen a vaskapuig elhal­latszott.

 

A vaskaputól bocskornyira egy favágó éppen fát vágott, amikor hirtelen lágy csilingelésre emelte fel a fejét.

- Mi lehet ez a csengés-bongás? Megyek, megnézem. – mondta, az­tán vállára tette baltáját, megragadta tarisznyáját, és elindult a csengő hang után.

- Csengésed kábít, zsongásod csábít, mutasd magad, jer elő, te csiklandozó, csengőhangú akárki! - hívogatta a fa­vágó a királylányt.

A királylány így szólt ki a mély lyukból a favágónak:

A réten innen, dombon túl,

Vaskaputól bocskornyira,

Köves úttól lábnyomnyira,

A gyilkosgalóca tövében,

Egy barlangnak közepében,

Jégvirágos palotában,

Hidegvizű tavacskában,

Hat vak lazac táncra perdül,

Ici-pici jégcsap csendül.

Akármibe fogadom,

Magam meg nem mutatom!

 

Ment, mendegélt a favágó, amíg a gyilkosgalóca tövéig nem ért, de nem találta a csengő han­got. Így hát leheveredett a gy­ilkosgalóca mellé, elővette az uzsonnáját, és jóízűen falatozni kezdett. Maradék kenyerét a bar­langba hajította, az meg egyen­esen a király palotája mellé, a hidegvizű tóba csobbant. A favágó még egy ideig kereste a jégcsapmuzsikát, de aztán csalódottan továbbállt.

A királylány szomorúan nézte, hogy miként úszkál a hidegvizű tóban a fa­vágó uzsonnája. A vak lazacok par­tra tolták az elmirzselt-morzsált el­emózsiát, a királylány meg elvitette a palota szemétdombjára, aztán ismét leült a tópartra, és tiszta hangján dúdol­ni kezdett:

 

A réten innen, dombon túl,

Vaskaputól bocskornyira,

Köves úttól lábnyomnyira,

A gyilkosgalóca...

Még jóformán el sem kezdett dalolni, amikor a köves úttól láb­nyomnyira förtelmes dübörgés, patacsattogás zavarta meg a vak lazacok és a királylány játékát. Egy sereg katona poroszkált tüzes paripán. De a csengő-bongó dal őket is a barlang szélére csábítot­ta. A katonák fűt-fát felkutattak, még a gyilkosgalóca fehér gallérja alá is belestek, mégsem találták a hang gazdáját.

- Bújj elő, bújj elő, te csengőhangú, madárfüttyű akárki! –csalogat­ták a katonák a királylányt.

De a lány nem akart előbújni a palotájából:

 

A réten innen, dombon túl,

Vaskaputól bocskornyira,

Köves úttól lábnyomnyira,

A gyilkosgalóca tövében,

Egy barlangnak közepében,

Jégvirágos palotában,

 

Hidegvizű tavacskában,

Hat vak lazac táncra perdül,

Ici-pici jégcsap csendül.

Akármibe fogadom,

Magam meg nem mutatom.

Ekkor a katonák a barlangnyilás mellé telepedtek, és lett ott ám dinom-dánom! Három nap és három éjjel mulattak. Ettek-ittek, ugrándoztak, bukfenceztek, cigánykereket vetettek, s a korsójukat, kannájukat, késüket és villájukat, sisakjukat, páncéljukat, elmirzselt-morzsált elemózsiájukat, mind a lyukba vetették. Nem is gondoltak arra, hogy milyen nagy kárt tettek, hisz a sok lim-lom teljesen ellepte a hidegvizű tavat. Sírt a királylány, zokogtak a halak, bánkódott a hidegvizű tó, és éktelen haragra gerjedt a biro­dalom királya:

- Ettetek-ittatok, mulattatok,

A sok lim-lomra nem vigyáztatok!

A kis tavamat beszennyeztétek,

A palotámat tönkretettétek.

A heje-hujából most már elég,

Szikrázik a szemem, a dühtől ég!

Hét nap és hét éjjel dolgozott látástól-vakulásig a palota népe, míg a sok lim-lomot elvitte. De más­nap minden elölről kezdődött. A királylány énekelt, a vak lazacok táncoltak, és sorban érkeztek a barlanghoz mesterek, vitézek, de még királyok és királylányok is. Mindannyiukat a csábító jégc­sapmuzsika hozta erre a vidékre.

Ám hiába keresték, kutatták, mégsem találták a csengő hang gazdáját, csak bedobigáltak mindenféle kacatot a bar­langba. Addig-addig hajigálták, míg a palotát a sok lim-lom teljesen be nem fedte. A jégoszlopok, a jégvirágpadló és a jégcsapok megfakultak, a vak lazacok megbetegedtek. A királylány bánatában a szobájába zárkózott, és a könnyeit hullatta. Az édesanyja hiába vígasztalta, nem tudott enyhíteni a csengőhangú leánya bánatán. A király szeme pedig hol a dühtöl szikrázott, hol pedig a könnyeitől csillogott. Kiment a hidegvizű tó szélére, és torka szakadtából kiáltani kezdett, de a sok kacat miatt csak egy hangfoszlány szivárgott a felszínre:

-A réten innen, dombon túl,

Vaskaputól bocskornyira,

Köves úttól lábnyomnyira,

A gyilkosgalóca tövében,

Egy barlangnak közepében,

Megfulladunk a szemétben.

Kistavamat beszennyezték,

Palotámat tönkretették.

Annak adom leányomat,

És fele királyságomat,

Ki jégcsapomat megtisztítja,

Halaimat meggyógyítja.

A jajveszékelésre a barlangnyí­lásnál lakó gyilkosgalóca figy­elt fel. Egy, kettő, három, már továbbította is a hírt a bagolynak. Így bagoly mondta verébnek, veréb mondta vérebnek, véreb mondta egérnek, egér mondta pelének, pele mondta békának, béka mondta bikának, hogy Jégcsap király annak adja leányát és fele királyságát, aki megmenti a lim-lommal beborított palotát.

Futott a hír, szaladt, akár a pejló, míg­nem egy szegény legény fülébe nem jutott. No, azóta a szegény legénynek se éjjele se nappala. Folyton odavá­gyott a muzsikáló palotába. Mit gon­dolt, mit nem magában, egy szép napon tarisznyájába elemózsiát pakolt, s elindult megkeresni a a barlang mélyén levő palotát.

Ment, mendegélt a szegény legény réten, dombon, erdőn keresz­tül, míg eltévedt. Egy tarló mellett vezetett az útja, ahol éppen egy kévekötő kötelet tekergetett.

- Mi járatban errefele, te szegénylegény? – kérdezte a Kévekötő.

- Hej, merre van a gyalogút,

A réten innen, dombon túl,

Vaskaputól bocskornyira,

Köves úttól lábnyomnyira?

A barlang mélyét keresem,

Hogy a király lányát elvegyem. – így a szegény legény.

- Hej, kedves barátom, én tu­dom ám, merre van az a palota. A gyilkos galóca töve mellett, a barlang mélyén. No, de kéz kezet mos. Ha megjavítod a kévekötőgépet, segítek neked eljutni oda. – felelte a Kévekötő.

A szegény legény ráállt a vásárra.

Virradattól alkonyatig tette-vette a csa­varokat, míg sikerült a kévekötőgépet megjavítani. Szavatartó ember volt a Kévekötő. Szép sorjában elmondta a szegény legénynek, merre térjen. Job­bra menjen, balra forduljon, aztán pedig egyenesen előre tartson. Még az útravalóról sem feledkezett meg. A Kévekötő elővett egy jó hosszú kötelet, aztán a szegény legény vállára akasz­totta, majd útjára engedte.

Ment, mendegélt tovább a szegény le­gény, jobbra fordult, balra tért, de csakhamar rásötétedett. A kö­zelben egy fényecskét pillantott meg, amely egy házhoz vezetett. Kopogtatott a legény. Az öntőmester ajtaján zörgetett.

 

- Ki az? Ki háborgat otthonomban? – szólt ki csípős hangján az öntőmester, és megpattintotta az ajtót.

- Kedves Öntőmester, bántani én nem akarlak, csak hajlékot kere­sek a fejem fölé. Meg aztán egy kis falnivaló sem volna rossz az éhes gyomromnak. – mondta alázatosan a szegény legény.

- Hát nem bánom, ha holnaputánig megöntesz ezer vasüstöt, itt alhatsz az otthonomban. – így az Öntőmester.

- Itt a kezem, nem disznóláb! – és bedugta a kezét a résen a sze­gény legény.

Az Öntőmester beengedte a sze­gény legényt, jót vacsoráztak, aztán nyugovóra tértek. Másnap reggel hajnalban kelt a szegény legény, jó nagy tüzet rakott, me­golvasztotta, majd keverte a va­sat reggeltől estig, míg el nem készült az ezer vasüst. Ekkor az üstöket egymásra rakta, s lett ebből egy akkora vashegy, hogy még az ég madarai is csodálkozva nézték. Az Öntőmester így szólt a szegény legény­hez:

- Ígéreted betartottad, az ezer üstöt megöntötted, nesze neked is egy üst. – evvel odanyomott a kezébe egy jó nagy vasüstöt.

 

A szegény legény megköszönte az aján­dékot, és útnak indult. Innen már csak egyenesen előre kellett mennie. Hama­rosan a fehér galléros gyilkosgalóca tövéhez érkezett, de a barlang­nak hűlt helyét lelte. Nem volt itt se lyuk, se moha, se napfény. De volt helyette rozsdás sisak, kanál, villa, elnyűtt bakancs. A szegény legény elővette vasüstjét, és elkezdte beleszedegetni az eldobott kacatot. Hét nap és hét éjjel dolgozott, de bizony meg nem látszott a munkája. Hej, a nyolcadik napon a szegény legény csüggedten telepedett egy tölgyfa árnyékába, és már-már azon gondolkozott, hogy hadd vesszen a muzsikáló palota, amikor megszólalt a tölgy­fán ülő bagoly:

- Uhum-buhum, el ne menj,

Sok kicsi sokra megy,

Mi vasüstödet megrakjuk.

Szemétdombra elvisszük.

 

A szegény legénynek a földbe gyökerezett a lába, úgy megijedt a furcsa hangtól, de még arra sem volt ideje, hogy magához térjen, a bagoly máris hívta a verebet, a veréb hívta a vérebet, a véreb hívta az egeret, az egér hívta a pelét, a pele hívta a békát, a béka hívta a bikát. Az állatok azonnal munkához láttak. Az egér, a pele és a béka a lim-lomot kapkodta. A szegény legény, a véreb meg a bika a teli vasüstöt tolta. A bagoly meg a veréb a barlang mélyéről hozta fel a kacatot. Így ment a munka pirkadattól alkonyatig, mindennap.

Telt-múlt az idő, a szegény legénynek jó hosszú szakálla nőtt, míg sikerült az összes kacatot elvinni. Ekkor a Kévekötő kötelét elővette, egy töl­gyfa vastag törzséhez erősítette. A vasüstöt vízzel teletöltötte, majd a mélybe leengedte. Ezután pedig ő is a kötélen beeresz­kedett. Szeme-szája elámult a csodálkozástól, hiszen a barlang mélyén egy hatalmas palotát pillantott meg. A bejáratot jégo­szlopok díszítették, a szobákban jégvirágos padló volt, a menny­ezetet pedig ezer meg ezer jégcsap borította. A szegény legény a vasüstből egy kis vizet mert ki, evvel szép tisztára mosta a bejára­tot, felsikálta a jégvirágos padlót, de még a megfakult jégcsapokat is egyenként megtörülgette. A tóba friss vizet engedett, a beteg lazacokat tiszta vízzel jól megmosta. Láss csodát, a halak egyszeri­ben meggyógyultak, táncra perdültek, így énekeltek:

- Halastóban tiszta víz,

Hat vak lazac nagyot néz.

Ripem-ropom a táncot,

Te legyél ma a párom.

 

- Mi ez a muzsika? – kérdez­te, és már szaladt is a tóhoz a csengőhangú királylány.

Nem hitt a szemének, amikor a sziporkázó palotát meglátta. Örö­mében énekelni kezdett, a jégcsapok meg csilingeltek.

- A réten innen, dombon túl,

Vaskaputól bocskornyira,

Köves úttól lábnyomnyira,

A gyilkosgalóca tövében,

Egy barlangnak közepében,

Jégvirágos palotában,

Hidegvizű tavacskában,

Hat vak lazac táncra perdül,

Ici-pici jégcsap csendül.

Ákom-bákom, gyere elő párom!

De erre már az öreg király, a királyné és a palota népe is kiszaladt, örömükben táncolni kezdtek. A szegény legény délceg daliaként állt, de egy szó nem sok, annyi sem jött ki a száján. Életében nem hallott ennél szebb muzsikát, és még soha nem látott ennél szebb királylányt. Mégis összeszedte maradék erejét, odalépett az öreg királyhoz, és ezt mondta:

- Halastódba vizet hoztam,

Lazacodat orvosoltam,

Jégcsapjaid csengnek-bongnak,

Add hozzám a leányodat!

Az öreg király megveregette a szegény legény vállát, majd így szólt:

- Kedves öcsém, ezután te vagy ura palotámnak, íme itt a lányom keze, jégcsapcsengő csilingeljen!

A szegény legény és a csengőhangú királylány akkora lakodalmat csaptak, hogy réten, dombon túlra, a vaskapui bocs­kornyomtól egészen a köves úti lábnyomig elhallatszott. Még ma is élnek, ha meg nem haltak...