11. “Legyél úrnője uradnak.”

 

Halálos csend honolt; mindenki megrendülten nézett a két leányra.

Hapták pedig odarohant Csinoskához.

- Hát te vagy Csinoska? Ó, mennyire örülök; mert már-már meghasonlottam önmagammal amiatt, hogy beleszerettem Szegénykébe, holott én mindig is Csinoskát szerettem; ó, de most már minden rendben van, mert tudd meg, hogy én nem Hapták vagyok, hanem Eszeske.

- Igazán te vagy Eszeske? Ó, akkor már értem, hogy miért szerettem beléd, hiszen Hapták képében, ha öntudatlanul is, csak téged szerettelek.

- De hogyan történhetett meg mindez? - kérdezte a király - csak nem Tolerancia járt nálad is, jó fiam, Eszeske?

- Bizony úgy volt, apámuram; és jó is volt, hogy arcot cseréltem Haptákkal, mert ellenségem ugyanúgy rámtalált, mint Csinoska, csak éppen azt nem tudta, hogy én nem én vagyok, hanem Hapták, és így félresikerült a terve, nem nekem adta oda a pergament, amikor felkereste őt a pincében, hanem neki; és amit ő persze el sem olvasott; de ha nekem adta volna át...

Nem fejezte be, ehelyett inkább hátrafordult és felkiáltott.

- Hapták, gyere elő.

Ekkor az udvari nép bámuló szeme láttára, a sorálló katonák közül kilépett Hapták, akiben persze mindenki Eszeskét vélte felfedezni.

A király felemelte hangját.

- De ki az ellenségünk? Mert bizony a te ellenséged a mi ellenségünk is.

- Ki más lenne, mint a Csudadoktor.

Az udvari nép elszörnyedve zúgott.

- A Csudadoktor?!

Ekkor Csinoska előlépett és megszólalt.

- Figyelj rám, Eszeske; mikor Tolerancia tündérleány megjelent előttem, arról beszélt, hogy tenéked két ellenséged is van: az egyik a legjobb barátod, a másik pedig tenmagad! Ki hát a te legjobb barátod?

- Hapták - felelte Eszeske révedezve.

- De most te vagy Hapták, tehát a két személy ugyanaz.

- Az igaz, dehát hogy lehetek sajátmagam ellensége?

E percben füstfelhő suhant be a terembe.

Mindenki tudta már: megérkezett Tolerancia.

- Legyetek üdvözölve - szólalt meg a tündérleány, azután Eszeskéhez fordult. - Tehát te nem érted, hogyan lehetsz ellensége önmagadnak? Az imént elkezdtél valamit mondani, de félbeszakítottad önmagad; én most arra kérlek, fejezd be.

Eszeske zavartan hallgatott egy darabig.

- Tehát mi történt volna, ha nem Hapták, hanem te veszed kézhez a pergament?

Eszeske vonakodva válaszolt.

- Hát én bizony... elolvastam volna.

- El ám, jó királyfi; mert mérhetetlen kíváncsiság feszül benned; de aki nem tudja kivárni a megfelelő időpontot, aki idő előtt akar megtudni mindent, az bizony ellensége önmagának. De most figyeljünk a Csudadoktorra, mondani akar valamit.

A Csudadoktor most valóban szólásra emelkedett.

- Bizony, a kíváncsiság. Nos, jól figyelj rám, és te is, Csinoska királykisasszony. A te édesanyád nagyszerű asszony volt, de kielégíthetetlen kíváncsiság fűtötte. Ezért azután annakidején szörnyűségesen szorongatott, hogy áruljam el neki a titkot. Végső szorultságomban kénytelen voltam cselt alkalmazni, kitaláltam valamit az ősi arabus talány helyett, és azt mondtam el neki; így tehát jó szüleid nem azért haltak meg, mert megtudták a titkot, hanem, mert az volt megírva róluk a sors könyvében.

Az udvar népe csodálkozva morajlott.

- Mást a titok helyett? De talán csak nem az állt a pergamenen is?

- De bizony, hogy az. - Itt a Csudadoktor Haptákra nézett. - Figyelj rám most Hapták, jó vitéz, nálad van a pergamen?

Hapták bólintott.

- Vedd hát elő, és olvasd fel.

Hapták nagy kínban volt.

- Halljuk, jó vitézem - bíztatta Eszeske is.

Hapták elszánta magát.

- Nem tudok olvasni!

Az udvar népe felnevetett.

- Ezért nem olvastad el tehát. Nos hát, add oda Eszeske királyfinak, hadd olvassa fel ő.

A királyfi pedig ezt olvasta a pergamenről.

- Ha feldobjuk: fehér, ha leesik: sárga és kotkodácsol.

Harsogó nevetés tört ki, mindenki a szemét törölgette.

- És a megfejtés? - kérdezte a Csudadoktor.

- Egy tyúk a tojásával.

A terem falait újabb nevetés rázta meg, mindenki nevetett, csak Eszeske csóválta a fejét gondterhelten.

- Csak azt nem értem, mi szükség volt arra...

- Pedig olyan egyszerű, jó királyfi - mosolygott rá Tolerancia - nézz Csinoskára, ő már érti.

Csinoska viszonozta Tolerancia mosolyát.

- Igen, én már értem: te és a Csudadoktor...

- Aki különben az én jó atyám - szólt közbe Tolerancia.

Az udvar népe csodálkozva zúgott.

- Micsoda? - képedt el Csinoska is.

- Bizony; ő Tündérország királya.

- Igen, igen, így kell lennie. Ti ketten próbára akartatok tenni bennünket, Eszeskét és engem, hogy...

- Úgy van; és a próbát fényesen megálltátok mindketten: habozás nélkül hajlandók voltatok a másikért arcotok elvesztését is vállalni, és mindent, ami ezzel együtt jár. Bebizonyítottátok, hogy valóban szeretitek egymást. Kívánjatok valamit.

Nem sokat gondolkoztak.

- Add vissza arcunkat, jó tündérleány - mondták egyszerre.

- Azt nem tehetem, csak addig terjed erőm, hogy arcot cseréltessek, de a visszaváltoztatásra már nincs hatalmam.

Mindketten szomorúan csüggesztették le fejüket; tehát így kell most már leélni egész életüket, idegen arccal; ám amikor egymásra néztek, megvigasztalódtak. Szomorú volt Szegényke meg Hapták is, mert - hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem - ők is szerették egymást.

Akkor megszólalt a Csudadoktor.

- De amire nem képes a leánya, arra talán még képes lehet az apja, mit gondoltok?

Mind a négyen reménykedve emelték fel fejüket: ha ez igaz lenne?!

És a Csudadoktor valóban képes volt rá.

Az udvar ujjongása közben történt meg az arcok visszacserélése; Csinoska és Eszeske boldogan csókolták meg egymást; és ugyanezt tette Szegényke és Hapták is; és a kettős esküvőt rögtön ott helyben meg is tartották; azután pedig elkezdődött a lakodalom, de Tolerancia és atyja már az első nap után megszökött onnan; mert hát hiába, a tündéreknek is megvannak a maguk korlátai; ám a többiek, élükön Eszeskével és Csinoskával, meg Haptákkal és Szegénykével tovább folytatták a lakodalmat, három napig abba sem hagyták.

És azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.