10. Hapták megfejti a titokzatos feliratot

 

Szegényke ezután a harmadik ifjú, azaz Hapták felé fordította fejét.

Hapták előlépett, mélyen meghajolt, és elkezdte.

- Felséges uram, felséges asszonyom: egyelőre nem óhajtom magamat megnevezni, ezért elnézéseteket kérem, de ígérem, hogy később majd elárulom nevem, és akkor majd az is érthető lesz, miért titkoltam el.

Csinoska ámult-bámult; hogyan lehetséges az, hogy Hapták kérőként került ide?

- Szép királykisasszony; azt hiszem, sikerült a talány megfejtése. Az első kulcsszó a megfejtés felé vezető úton: a megszemélyesítés. A verset természetesen ember írta, de akiről írta, az nem ember, még csak nem is élőlény; mert nincs olyan élőlény, aki tűzben született volna.

Lehet, hogy Hapták álruhás királyfi? - töprengett Csinoska.

- Mielőtt továbbmennék, a vers utolsó sorában említett gyémánthegyről kell szólnom. Egy régi arab mesében fordul elő, melyet versbefoglaltam számotokra. Íme halljátok.

 

Harun al-Rasid, a legendás kalifa,

Legbölcsebbik bölcsét magához hívatta.

"Áruld el, ó bölcs, hisz tiéd az igazság;

Mit jelent az a szó: örökkévalóság?"

"Fényességes király, mindeneknek ura!

Világ végén találsz nagy hegyet, mely fura!

Gyémánt az anyaga, kocka az alakja,

És ezer sing hosszú mindegyik oldala.

Ezer évenként egy kislány látogatja,

Selyemkendőjével végigsimogatja.

Amikor elkopik a gyémánthegy ettől,

Elmúlt egy pillanat az örök időből!

 

Felmorajlott az udvari nép, tetszett a mese; az ifjú pedig folytatta.

- A második kulcsszó tehát: öröklét, vagy legalábbis olyan hosszú létezés, ami az emberi élethez képest majdnem öröklét. Ez pedig csak az égitestek sajátja, tehát égitestről van szó, mégpedig csillagról, hiszen a csillagok azok, amelyek tűzben születnek és lobogva enyésznek el; és a csillagok közül is arról, aminek köze van a Földhöz, percnyi létünk szépséges helyszínéhez: a megfejtés tehát a nappali égen egyes-egyedül ragyogó csillag: a NAP.

- A Nap - visszhangozta az udvari nép.

- Mert a Nap az, amelyik egyhelyben áll, de amelyet mi mégis haladni látunk keletről nyugatra; a Nap az, amely szétszórja önnönmagát és ezzel világít és melegít; de ennek ellenére sem csökken fényessége és melege.

Az udvari nép helyeslően morajlott.

- A Nap az, aki Földünk mélyébe rejtette kincseit; mert a Nap fénye és melege nevelte azokat a növényeket és állatokat, amelyek elpusztulva, és a Föld mélységeibe süllyedve a kőszenet és a kőolajat adják számunkra.

- Igaz - zúgta az udvari nép.

- A Nap az, amelyik kilenc gyermekét, azaz kilenc bolygóját a tömegvonzás által fogságba ejtette. A Nap az, amely felmelegítve Földünk levegőjét, a szelet és a vihart okozza, így pancsol az óceánok vizében és bár ez néha kárral jár, valóban nem akar rosszat, hiszen értelme nincs; azt pedig mindenki tudja, hogy a rossz forrása csak az értelem lehet.

- Igen, igen - mormolta az udvari nép.

Hapták most meghajolt.

- Befejeztem, és most fenségeden a sor, szépséges királykisasszony; szólj: helyes-e a megfejtés?

Csinoska megrendülve érezte, hogy hiába keresi szívében Eszeske képét, ott most már egyes-egyedül csak Hapták képét találja, akárki is legyen ő. Odahajolt Szegényke füléhez és azt súgta neki.

- Fordulj az első két kérő felé, és mondd azt nekik: nem akarom, hogy részrehajlással vádoljon bárki; ezért szóljatok ti és mondjátok meg, helyesnek tartjátok-e emez ifjú megfejtését, vagy sem.

Szegényke pedig úgy tett, ahogy Csinoska mondta neki. Vidámka királyfi azonnal válaszolt.

- Bármennyire is kívántalak megnyerni téged hitvesemnek, ó kedves királyleány, nem tagadhatom el az igazságot: emez ifjú megfejtése jobb az enyémnél.

Komolyka királyfi megfontolta válaszát.

- Nem volt hőbb vágyam, minthogy feleségemnek tudhassalak, bájos ifjú királykisasszony, és most, hogy okosságodról is meggyőződhettem, kétszeresen sajnálom, hogy ebből immár semmi sem lesz: mert jól látom én, hogy szíved e harmadiké; ám jó atyám és jó anyám mindig az igazság szeretetére tanított, ezért csak azt mondhatom: harmadik vetélytársunk megfejtése a helyes.

Az udvar népe megéljenezte Haptákot, a király pedig így szólt hozzá.

- Kedves ifjú királyfi, mert ugyebár királyfi vagy, elnyerted leányunk kezét és vele együtt fele királyságunkat; megcsodáltuk éles-elméjűségedet, amellyel a talányt megfejtetted. Elérkezett annak az ideje, hogy felfedd nevedet és származásodat.

Hapták meghajolt.

- Felséges uram, felséges asszonyom; még egy percre kérem türelmeteket, előbb - kegyes engedelmetekkel - egy mesét mondanék el.

A király beleegyezően bólintott.

- Mondd hát el mesédet, szívesen meghallgatjuk.

- Egyszervolt, holnemvolt, volt egyszer egy királyfi és egy királyleány, akik testvérek voltak is, meg nem is.

- Pontosan ugyanúgy, mint szeretett fiúnk, Eszeske királyfi, aki most valahol a világban keresi szerencséjét, és Csinoska királykisasszony, akik testvérek is, meg nem is.

- Mesém éppen róluk szól. Gyermekkorukban testvérként szerették egymást, ifjúvá serdülvén, szeretetük megváltozott: ekkor már úgy szerették egymást, ahogy vőlegény szereti menyasszonyát, és ahogy menyasszony szereti vőlegényét.

Hapták ránézett Csinoskára, aki csüggedten hajtotta le a fejét.

- Egy szép napon, azaz mit is beszélek, egy nagyon is rút napon a királyfi rájött arra, hogy miért haltak meg a királykisasszony szülei. Akadt valaki a Mesebeli Birodalomban, aki ismerte az ősi arabus talányt és azt megismertette a királyleány édesanyjával, aki azt továbbadta férjének, pedig tudta, hogy aki idő előtt, vagyis a királyleány tizennyolcadik születésnapja előtt megismeri a titkot, az halálnak halálával hal meg; ám a királynő nem hitt ebben.

Hapták a Csudadoktorra nézett, majd folytatta.

- Mégis, a titok megismerése után rövidesen mindketten elhaláloztak.

Az udvar népe elszörnyedve morajlott fel.

- Telt-múlt az idő, közeledett a királyleány tizennyolcadik születésnapja, amikor valaki, bizonyosan ugyanaz, aki a leány szüleinek halálát okozta, mindent elkövetett, hogy a királyfi is megtudja a titkot, ezért a királyfi, hogy túljárjon ellenségének eszén, cselt alkalmazott: hűséges lovászának ajándékozta kedvenc lovát és elküldte világot látni őt, az őrálló katonát pedig, aki szintén a királyfi hűséges embere volt, rávette arra, hogy azt vallja, hogy maga a királyfi ment világgá.

Csodálkozó moraj hullámzott végig az udvari népen.

- Dehát hol van akkor a királyfi? - kérdezte a király.

- A királyfi néhány hűséges emberével bevette magát a palota földalatti termeibe. Igenám, de a királyleány nem tudott belenyugodni abba, hogy a királyfi csak úgy eltűnt, ezért elküldte hűséges szolgálóleányát Szegénykét, hogy tudakozódjon a szolgaszemélyzet között a királyfi után; és Szegénykének sikerült is a királyfi nyomára jutnia.

Ekkor Szegényke felállt, és így szólt.

- Jó Hapták, mert hiszen jól ismerlek én, tudom, te vagy Hapták, a királyfi hűséges katonája; de egy valamiben tévedsz: nem Szegényke volt az, aki urad után kutatott, hanem személyesen maga Csinoska.

Zúgott az udvar, mint a méhkas, Szegényke pedig folytatta.

- Csinoska királykisasszony, Tolerancia tündérleány segítségével, arcot cserélt Szegénykével, és az ő képében jutott a királyfi nyomára. - Rámutatott Csinoskára. - Íme nézzétek: ő az igazi királyleány, én pedig nem vagyok más, mint az ő legeslegutolsó szolgálóleánya - azzal Szegényke odalépett Csinoskához, és megcsókolta a kezét.